101=Ku. Arote Aditi Bhagwat

102=Asawale Jalindar Kalu

103=Asawale Laxman Nivrutti

104=Ku. Bande Sonabai Ramnath

106=Barve Swapnil Kalu

107=Bhalerao Vaibhav Mogal

110=Ku. Bhangare Hirabai Valu

111=Bhangare Prajwal Balu

112=Ku. Bhoir Sangita Ramesh

113=Ku. Bhaurle Sakhubai Dashrath

114=Ku. Bobade Kavita Gorakh

115=Ku. Deshmukh Asha Govind

116=Deshmukh Ganesh Sunil

118=Doke Shankar Gangaram

119=Ku. Gambhie Rohini Bhau

120=Ghige Dhiraj Vishwanath

121=Ku. Ghige Madhuri Somnath

122=Ku. Ghige Prajakta Prakash

123=Ghige Rahul Vinod

124=Ku. Gijare Reshma Ashok

125=Gode Lalit Prakash

126=Ku. Hile Tejasvi Vijay

127=Hile Tushar Bhaurao

128=Hile Vishal Bhaurao

129=Hindole Sarthak Shankar

130=Kaute Swapnil Kalu

131=Khadgir Tejas Balu

132=Khade Tushar Valu

133=Ku. Kokane Prajakta Kailas

134=Ku. Kokatare Pratiksha Bhima

135=Kokatare Amol Valu

136=Kokatare Ravindra Nivrutti

138=Ku. Kondar Darshana Somnath

139=Ku. Kondar Savita Dattu

140=Korade Tushar Arjun

141=Ku. Lende Nikita Punaji

142=Lote Santosh Yashwant

144=Mengal Yogesh Sanjay

145=Muthe Ajay Balu

146=Ku. Nawale Roshani Sampat

147=Nawali Pratik Dattu

148=Nile Sanghraj Narayan

149=Ku. Parad Komal Bhagwat

150=Ku. Paradhi Puja Machhindra

151=Patekar Ashok Dattu

152=Ku. Potkule Varsha Devram

153=Ku. Rawate Vaishnavi Shashikant

154=Rongate Govinda Ankush

155=Sadgir Rajendra Pandharinath

156=Saravade Saurabh Vishwanath

157=Shelake Atul Bhagwan

158=Sonawane Pradip Shobhachand

159=Ku. Sukate Manisha Pandharinath

160=Sukate Mayur Ashok

161=Sukate Shankar Punaji

162=Talekar Ketan Abaji

163=Tarage Sham Balu

166=Turnar Gokul Kondiram

167=Walekar Anil Madhukar

168=Warghade Satish Dnyaneshwar

169=Ku. Arote Monika Balasaheb

170=Bande Prashant Dhavala

179=Shide Devendra Ramnath

 

 


NEWS