001=Bhangare Sonali Chindhu

002=Dagale Ranjana Bhaskar

003=Dagale Yogita Vitthal

004=Dagale Rohini Valiba

005=Dagale Nanda Maruti

006=Khokale Pooja Nivrutti

007=Talpade Savita Houshiram

008=Binnar Sonal Sanjay

009=Bhangare Devidas Rajaram

010=Bhangare Ganesh Laxman

011=Bhangare Krushna Dnyandeo

012=Bhangare Prabhakar Chindhu

013=Bhangare Ravindra Navnath

014=Bhangare Sandip sitaram

015=Bhangare Shashikant Shantaram

016=Dagale Akshay Dharmraj

017=Dagale Pandhri Vilas

018=Dagale Santosh Madhukar

019=Dhande Vishal Damu

020=Kulal Deepak Popat

021=Popere Akshay Mahadu

022=Popere Deepak Kisan

023=Popere Kalpesh Sanjay

024=Popere Roshan Vilas

025=Ravate Sunil Soma

026=Sabale Ganpat Vishnu

027=Sabale Nitin Kundalik

028=Sabale Prabhakar Kalu

029=Sabale Sachin Jayram

030=Sabale Sachin Pandurang

031=Talpe Chahadu Tukaram

032=Talpe Sandip Manohar

033=Rongate Vipul Ramji

034=Bambale Dnyaneshwar Balu

035=Bhangare Rohidas Ganpat

036=Popere Arvind Harishchandra

037=Ghorpade Vijay Kailas

041=Jadhav Ravi Bhima


NEWS