शाळा वैशिष्ठे: गुरुवर्य रा.वि. पाटणकर सर्वोदय विद्या मंदिर माध्य.व उच्च माध्य.विद्यालय,राजूर

व्रतस्थ सेवापूर्ती विशेष- मा. प्रा. टी. एन. कानवडे साहेब सचिव, सत्यनिकेतन संस्था.

 


NEWS